`อ่าน` ยกกำลังสุข สร้างสังคมสุขภาวะชายแดนใต้

ยิ่งอ่านมากยิ่งรู้มาก เป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใด เพราะการอ่านเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเพิ่มเติมความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่มนุษย์และมีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ซึ่งไม่ว่าจะยุคสมัยใด ปัจจุบันหรืออนาคต การอ่านก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่สังคมไทยและคนไทยยังให้ความสำคัญกับการอ่านที่น้อยมาก ด้วยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริม วัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 4 สังกัดจึงจัดประชุมปฏิบัติการ “โครงการอ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา 2559 โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะในพื้นที่ชายแดนใต้และพื้นที่ต้นแบบในกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

Continue reading “`อ่าน` ยกกำลังสุข สร้างสังคมสุขภาวะชายแดนใต้”