ศิลปะ”พระมหาชนก”เสริมจินตนาการผู้พิการทางสายตา

“พระมหาชนก” เป็นหนึ่งในทศชาติ ชาดกที่เป็น 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่พระ โพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งคนปกติทั่วไปสามารถเรียนรู้และเข้าถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้จากสื่อต่างๆ อย่างสะดวก แต่สำหรับผู้พิการทางสายตามีเพียงการได้ยิน การสัมผัสและจินตนาการเท่านั้นที่จะรับรู้ได้
“โครงการพระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท ปันฝัน ปันยิ้ม จำกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้และเข้าถึงหลักการดำเนินชีวิตในด้านความเพียรและปัญญาจากทศชาติชาดกเรื่อง “พระมหาชนก” เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป นอกจากนั้นยังให้คนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และเข้าใจ ผู้พิการทางสายตามากขึ้นด้วยการปิดตาสัมผัสงานศิลปะ ผ่านนิทรรศการประติมา กรรมกำแพงปูนปั้น และการ์ตูนอนิเมชั่น